Zhaoting Xu

Head of FIC Trading China
Deutsche Bank